فرآیند برگزاری دوره های آموزشی آزاد

فرم درخواست ثبت نام دوره آموزشی آزاد

فرم درخواست پرداخت حق الزحمه پرسنلی دوره های آموزشی آزاد

فرم گزارش برگزاری و نتایج دوره آموزشی آزاد

فرم اطلاعات شرکت کنندگان دوره های آموزشی آزاد جهت صدور گواهینامه

دستورالعمل اجرایی- مالی دوره های آموزشی رسمی دانشگاهی با پرداخت شهریه

رویه برگزاری دوره های آموزشی آزاد حضوری و الکترونیکی

فرم درخواست اجرا و مشخصات دوره آموزشی آزاد

فرم درخواست علی الحساب دوره های آموزشی آزاد

فرم گزارش تسویه حساب دوره های آموزشی آزاد