شهریه مقطع کارشناسی 1402-1401

نوع دورهشهریه ثابت (ریال) به ازای هر نیمسالشهریه متغیر (ریال) به ازای هر واحد دروس اصلی یا تخصصی نظریدروس پایهدروس عملیدروس عمومی
پردیس خودگردان65٫660٫0006٫480٫0005٫200٫00013٫800٫0005٫000٫000
سایر دوره‌ها12٫240٫0002٫800٫0002٫200٫0006٫900٫0001٫480٫000

شهریه مقطع کارشناسی ارشد1402-1401

نوع واحدشهریه ثابت(ریال) به ازای هر نیمسالشهریه متغیر(ریال) به ازای هر واحد دروس نظریدروس عملیپروژه
نوبت دوم21.160.0005.000.0007.300.0008.200.000
پردیس خودگردان54.700.00011.000.00011.000.00011.000.000
پردیس خودگردان کیش64.000.00010.800.00010.800.00010.800.000
آموزش الکترونیکی کیش38.300.0006.400.0006.400.0006.400.000
اضافه سنوات نیمسال پنجم روزانه و نوبت دوم 17.000.000مطابق تعرفه سال تحصیلی مربوطه
اضافه سنوات نیمسال ششم به بعد روزانه و نوبت دوم 25.000.000مطابق تعرفه سال تحصیلی مربوطه
اضافه سنوات نیمسال پنجم به بعد پردیس خودگردان 52.000.000مطابق تعرفه سال تحصیلی مربوطه

شهریه مقطع دکتری 1402-1401

نوع دورهشهریه ثابت (ریال)
به ازای هر نیمسال
شهریه متغیر (ریال) به ازای هر واحدشهریه امتحان جامع (ریال)شهریه تصویب پروپوزال (ریال)
نوبت دوم و پردیس خودگردان102.000.00017.000.00043.000.00043.000.000
اضافه سنوات نیمسال دهم روزانه22.800.000
اضافه سنوات نیمسال یازدهم روزانه 30.000.000
اضافه سنوات نیمسال دوازدهم روزانه38.000.000
اضافه سنوات نیمسال سیزدهم (و بعد از آن) روزانه 49.500.000
اضافه سنوات بورسیه وزارت علوم 30.000.000
اضافه سنوات سایر دوره ها 67.300.000