شهریه مقطع کارشناسی 1401-1400

نوع دورهشهریه ثابت (ریال) به ازای هر نیمسالشهریه متغیر (ریال) به ازای هر واحد دروس اصلی یا تخصصی نظریدروس پایهدروس عملیدروس عمومی
پردیس خودگردان54٫720٫0005٫400٫0004٫356٫00011٫520٫0004٫200٫000
سایر دوره‌ها10٫200٫0002٫316٫0001٫848٫0005٫760٫0001٫236٫000

شهریه مقطع کارشناسی ارشد1401-1400

نوع واحدشهریه ثابت(ریال) به ازای هر نیمسالشهریه متغیر(ریال) به ازای هر واحد دروس نظریدروس عملیپروژه
نوبت دوم17.640.0004.176.0006.120.0006.840.000
پردیس خودگردان45.600.0009.180.0009.180.0009.180.000
پردیس خودگردان کیش53.400.0009.000.0009.000.0009.000.000
آموزش الکترونیکی کیش31.980.0005.400.0005.400.0005.400.000
اضافه سنوات نیمسال پنجم روزانه و نوبت دوم 14.300.000مطابق تعرفه سال تحصیلی مربوطه
اضافه سنوات نیمسال ششم به بعد روزانه و نوبت دوم 20.900.000مطابق تعرفه سال تحصیلی مربوطه
اضافه سنوات نیمسال پنجم به بعد پردیس خودگردان 44.000.000مطابق تعرفه سال تحصیلی مربوطه

شهریه مقطع دکتری 1401-1400

نوع دورهشهریه ثابت (ریال)
به ازای هر نیمسال
شهریه متغیر (ریال) به ازای هر واحدشهریه امتحان جامع (ریال)شهریه تصویب پروپوزال (ریال)
نوبت دوم و پردیس خودگردان85.200.00014.400.00036.000.00036.000.000
اضافه سنوات نیمسال دهم روزانه19.030.000
اضافه سنوات نیمسال یازدهم روزانه 25.300.000
اضافه سنوات نیمسال دوازدهم روزانه31.900.000
اضافه سنوات نیمسال سیزدهم (و بعد از آن) روزانه 41.580.000
اضافه سنوات بورسیه وزارت علوم 25.300.000
اضافه سنوات سایر دوره ها 56.100.000