شهریه مقطع کارشناسی ورودی 1401 و ماقبل -سال تحصیلی1403-1402

نوع دورهشهریه ثابت (ریال) به ازای هر نیمسالشهریه متغیر (ریال) به ازای هر واحد دروس اصلی یا تخصصی نظریدروس پایهدروس عملیدروس عمومی
پردیس خودگردان65٫660٫00010٫368٫0008٫320٫00022٫080٫0008٫000٫000
سایر دوره‌ها12٫240٫0004٫480٫0003٫520٫00011٫040٫0002٫368٫000

شهریه مقطع کارشناسی ورودی سال 1402- سال تحصیلی 1403-1402

نوع دورهشهریه ثابت (ریال) به ازای هر نیمسالشهریه متغیر (ریال) به ازای هر واحد دروس اصلی یا تخصصی نظریدروس پایهدروس عملیدروس عمومی
پردیس خودگردان125٫000٫00012٫500٫0009٫950٫00028٫500٫0009٫850٫000

شهریه مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 1401 و ماقبل - سال تحصیلی1403-1402

نوع واحدشهریه ثابت(ریال) به ازای هر نیمسالشهریه متغیر(ریال) به ازای هر واحد دروس نظریدروس عملیپروژه
نوبت دوم21.160.0008.000.00011.680.00013.120.000
آموزش الکترونیکی23.840.0008.000.0008.000.00016.000.000
پردیس خودگردان54.700.00020.900.00020.900.00020.900.000
پردیس خودگردان کیش64.000.00020.520.00020.520.00020.520.000
آموزش الکترونیکی کیش38.300.00012.160.00012.160.00012.160.000
اضافه سنوات نیمسال پنجم روزانه و نوبت دوم 27.000.000مطابق تعرفه سال تحصیلی مربوطه
اضافه سنوات نیمسال ششم به بعد روزانه و نوبت دوم 40.000.000مطابق تعرفه سال تحصیلی مربوطه
اضافه سنوات نیمسال پنجم به بعد پردیس خودگردان 83.000.000مطابق تعرفه سال تحصیلی مربوطه
اضافه سنوات نیمسال پنجم به بعد آموزش الکترونیکی35.000.000مطابق تعرفه سال تحصیلی مربوطه

شهریه مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1402- سال تحصیلی1403-1402

نوع واحدشهریه ثابت(ریال) به ازای هر نیمسالشهریه متغیر(ریال) به ازای هر واحد دروس نظریدروس عملیپروژه
نوبت دوم42.300.00010.000.00014.600.00016.400.000
آموزش الکترونیکی92.400.00018.550.00018.550.00018.550.000
پردیس خودگردان132.000.00026.500.00026.500.00026.500.000
پردیس خودگردان کیش147.000.00024.800.00024.800.00024.800.000
آموزش الکترونیکی کیش92.400.00018.550.00018.550.00018.550.000

شهریه مقطع دکتری ورودی سال 1401 و ماقبل- سال تحصیلی 1403-1402

نوع دورهشهریه ثابت (ریال)
به ازای هر نیمسال
شهریه متغیر (ریال) به ازای هر واحدشهریه امتحان جامع (ریال)شهریه تصویب پروپوزال (ریال)
نوبت دوم و پردیس خودگردان102.000.00027.200.00068.800.00068.800.000
اضافه سنوات نیمسال دهم روزانه36.480.000
اضافه سنوات نیمسال یازدهم روزانه 48.000.000
اضافه سنوات نیمسال دوازدهم روزانه60.000.000
اضافه سنوات نیمسال سیزدهم (و بعد از آن) روزانه 79.200.000
اضافه سنوات بورسیه وزارت علوم 48.000.000
اضافه سنوات سایر دوره ها 107.680.000

شهریه مقطع دکتری ورودی سال 1402-سال تحصیلی 1403-1402

نوع دورهشهریه ثابت (ریال)
به ازای هر نیمسال
شهریه متغیر (ریال) به ازای هر واحدشهریه امتحان جامع (ریال)شهریه تصویب پروپوزال (ریال)
نوبت دوم و پردیس خودگردان180.000.00031.000.00078.000.00078.000.000