دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دفتر دوره های معادل سابق،‌تا سال ۷۷ تنها مجری برگزاری دوره های معادل دانشگاه بود و در سال۷۷ براساس بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ممنوعیت برگزاری دوره های معادل اجرای دوره های مذکور متوقف گردید و فعالیت دفتر محدود به دوره های سابق شد و از سال ۸۱ تاکنون فعالیتهای دفتر به شرح ذیل افزایش یافته است.

 

  بررسی و پیشنهاد شهریه های دوره های آموزشی

  تنظیم و کنترل کلیه قراردادهای دوره های آموزشی آزاد

  برگزاری دوره های آموزشی آزاد کوتاه مدت و تخصصی

  صدور گواهینامه های دوره های آموزشی کوتاه مدت، تخصصی و معادل

  انجام امور مالی دانشجویان دوره های آموزشی نوبت دوم، تکدرس، مشترک، بین الملل، بورسیه ، آموزش الکترونیکی و …

  بررسی درخواستهای انتقال از دانشگاههای خارجی و اتباع غیر ایرانی

  انجام امور مربوط به لغو تعهد خدمات آموزشی رایگان