شهریه سال تحصیلی 97-96 دانشجویان نوبت دوم و بین الملل(پردیس خودگردان) مقطع دکتری

شهریه ثابت به ازای هر نیمسال:48.500.000 ریال
شهریه متغیر به ازای هر واحد (درس و پروژه): 8.250.000 ریال
شهریه امتحان جامع: 21.000.000 ریال
شهریه تصویب پروپوزال: 21.000.000 ریال
تبصره: تعرفه های فوق صرفاً مربوط به سال تحصیلی 97-96 بوده و در هر سال براساس مصوبات دانشگاه حداکثر تا 20% قابل افزایش خواهد بود و کلیه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 97-96در سال های بعدی تحصیل موظف به پرداخت شهریه مطابق جدول مصوبه دانشگاه در همان سال می باشند.

توجه:
_کلیه دانشجویان موظف به پرداخت شهریه ثابت هر نیمسال قبل از انتخاب واحد آن نیمسال می باشند.

_کلیه دانشجویان موظف به تسویه شهریه متغیر نیمسالهای اول حداکثر تا ۱۵ آذرماه و نیمسالهای دوم حداکثر تا ۱۵ خردادماه می باشند در غیر اینصورت بعد از تاریخهای تعیین شده٬ دسترسی دانشجویان بدهکار به پورتال آموزشی قطع و عواقب ناشی از این موضوع و سایر محدودیت های آموزشی به عهده شخص دانشجو می باشد